宗的意思
 更新时间:2024-06-17 22:07:15
宗拼音
zōng
宗笔画
8
注音
ㄗㄨㄥ
繁体字
部首笔画
3
汉字结构
上下结构
造字法
会意
笔顺
捺捺折横横竖撇捺
宗的意思、基本信息
宗五笔86:PFIU
宗五笔98:PFIU
五行:金
UniCode:U+5B97
四角号码:30901
仓颉:JMMF
GBK编码:D7DA
规范汉字:1275
宗的解释

基本解释


zōng   ㄗㄨㄥˉ
◎ 家族的上辈,民族的祖先:祖宗。宗庙。宗祠。
◎ 家族:宗法(封建社会以家族为中心,按制统远近区别亲疏的制度)。宗族。宗室(帝王的宗族)。宗兄。
◎ 派别:宗派。禅宗(佛教的一派)。
◎ 主要的目的和意图:宗旨。开宗明义。
◎ 尊奉:宗仰。
◎ 为众人所师法的人物:宗师。
◎ 量词,指件或批:一宗心事。
◎ 姓。

英文翻译


ancestor   clan   model   principal aim   purpose   sect

宗的详细解释

详细解释

详细字义
zōng 
〈名〉
(1) (会意。从宀示。示,神祇,宀,房屋。在室内对祖先进行祭祀。本义:宗庙,祖庙)
(2) 同本义 [ancestral temple]
宗,尊祖庙也。——《说文》
汝作秩宗。——《虞书》。传:“主郊庙之官。”
凡师甸用牲于社宗。——《周礼·肆师》
承我宗事。——《仪礼·士昏礼》
既燕于宗。——《诗·大雅·凫鹥》
寡君闻君有不令之臣为君忧,无宁以为宗羞?——《左传·昭公二十二年》
故筑为宫室,设为宗祧。——《孔子家语》
(3) 又如:宗守(宗庙所在);宗邑(宗庙所在的城邑);宗稷(宗庙社稷);宗仪(有关宗庙的典章礼仪);宗彝(宗庙祭祀所用的酒器);宗器(宗庙祭器)
(4) 祖先(常指祖父辈以上的) [ancestor]
若不获命,而使嗣宗职。——《左传·成公三年》。注:“嗣其祖宗之职位。”
故先祖基之,子孙成之。——《盐铁论·结和》
(5) 又如:列祖列宗;宗公(先公);宗祀(对祖宗的祭祀);宗绪(祖先的绪业);宗职(祖宗世袭的职位);宗灵(祖宗灵位)
(6) 宗族;同族 [clan]
其宗灭于绛。——《国语·晋语》
衰宗多弟侄,若个赏池台?——王绩《在京思故园见乡人问》
(7) 又如:宗英(宗族中杰出的人才);宗缘(宗族因缘);宗党(宗族党羽);宗女(同宗的女儿);宗支(同宗族的、支派);宗氏(同族,宗族);宗表(同族远房兄弟互称宗表)
(8) 宗派;派别 [faction;sect]
一钵事南宗,僧仪称病客。——许浑《冬日宣城开元寺赠元孚上人诗》
(9) 又如:宗门(佛教名宗的通称);禅宗;正宗;宗风(指佛教各宗系特有的风格、传统,多用于禅宗)
(10) 宗子,即嫡长子 [eldest son of the legal wife]
以妾代妻,以孽代宗。——《诗·小雅》
(11) 又如:宗潢(皇族的子孙);宗主(宗子。一姓的继承人)
(12) 即品系 [strain]。一个种中具有明显不同的形态和生理特性的变种,如异宗配合的霉菌有两个宗:(十)宗和(一)宗,前者以其较强壮的生长势而区别于相应的后者
(13) 被传达、表示或暗示的意思;主旨 [purport]
以天为法,以德为行,以道为宗。——《吕氏春秋》
(14) 生物的种内分类单位 [race]。如:地理宗;生态宗
(15) 尊祭之神 [honoured gods]
自从献宝朝河宗,无复射蛟江水中。——杜甫《韦讽录事宅观曹将军画马图》
(16) 帝王的庙号。从汉代起,始帝称为太祖、高祖或世祖,以后的嗣君称为太宗、世宗等 [title conferred on an emperor after his death]
玄宗回马 杨妃死,云雨难忘日月新。—— 郑畋《马嵬坡》
盖闻古者祖有功而宗有德。——《史记·孝文帝本纪》
天下有王,分地建国设祖宗。——《孔子家语·庙制解》
(17) 诸侯夏天朝见天子之礼 [appearance of feudal princes at court in summer]
春见曰朝,夏见曰宗。——《周礼》
(18) 姓。如:宗泽
词性变化
zōng 
〈动〉
(1) 尊崇 [honour]
食之饮之,君之宗之。——《诗·大雅·公刘》
诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。—— 杜甫《咏怀古迹》
(2) 尊敬 [respect]
宗尔父母之言。——《仪礼·士昏礼》
(3) 又如:宗附(宗仰依附);宗臣(国人敬重之臣);宗奉(宗仰敬奉);宗长(尊崇长者);宗敬(尊敬)
(4) 取法 [follow]
室家遂宗。——《楚辞·招魂》
词曲一道,但有前书堪读,并无成法可宗。——李渔《闲情偶寄》
(5) 又如:宗尚(推崇;效法)
(6) 归往 [go toward]
江汉朝宗于海。——《书·禹贡》
(7) 又如:宗归(宗尚,归依)
(8) 归向 [yield to]
武王已平 殷乱,天下宗 周。——《史记》
zōng 
〈量〉
——用于事情等。如:一宗心事

宗的汉语字典

汉语字典

[①][zōng]
[《廣韻》作冬切,平冬,精。]
(1)祖庙。
(2)祖先。
(3)宗族;同族。
(4)指宗主。
(5)指某一类事物中有统领楷模作用或为首者。
(6)谓作宗主或作首领。
(7)嫡长子。
(8)派别;宗派。
(9)尊重。亦谓推尊而效法之。
(10)诸侯夏见天子曰宗。亦借喻众水归海或谒见名山。
(11)根本;本旨。
(12)特指佛教教义的真谛。
(13)古代帝王庙号之一。有德者称宗。
(14)上古时祭礼之一。
(15)官职名。掌管祭祀之礼。
(16)量词。
(17)原西藏地方政府的一级地方行政区划和机关,相当于县。
(18)通“緵”。古时布八十根经线称为一緵。
(19)姓。

音韵参考

[上古音]:侵部精母,tzi?m
[广 韵]:作冬切,上平2冬,zōng,通開一平冬精
[平水韵]:上平二冬
[唐 音]:*tzong
[国 语]:zōng
[粤 语]:zung1
[闽南语]:chong1

宗的康熙字典

康熙字典

◎ 康熙字典解释
【寅集上】【宀字部】 宗; 康熙笔画:8; 页码:页283第14(点击查看原图)
【唐韻】作冬切【集韻】【韻會】祖賨切【正韻】祖冬切,𠀤音㚇。【說文】尊祖廟也。【白虎通】宗者何,宗有尊也,爲先祖主也,宗人之所尊也。【郉昺曰】宗者,本也。廟號不遷,最尊者祖,次曰宗,通稱曰宗廟。【禮·祭法】有虞氏祖顓頊而宗堯,夏后氏祖顓頊而宗禹,殷人祖契而宗湯,周人祖文王而宗武王。【賈誼曰】祖有功,宗有德也。 又流派所出爲宗。【禮·喪服小記】別子爲祖,繼別爲宗,繼禰爲小宗。【程頤曰】凡言宗者,以主祭祀爲言,人宗於此而祭祀也。 又同姓曰宗。【詩·大雅】宗子維城。【註】同姓也。 又【書·舜典】禋于六宗。【註】謂所尊祭者,其祀有六,寒暑日月星水旱也。賈逵曰:天宗三,日月星。地宗三,河海岱。司馬彪曰:天宗日月星辰寒暑之屬,地宗社稷五祀之屬。 又秩宗,官名。【書·舜典】咨伯,汝作秩宗。【註】主郊廟之官,掌敘鬼神尊𤰞,故曰秩宗,周禮謂之宗伯。又曰祝宗。 又【周禮·春官·大宗伯】賓禮親邦國,春見曰朝,夏見曰宗。 又瞽宗,殷學名。 又人物所歸往亦曰宗。【書·禹貢】江漢朝宗于海。【註】言百川以海爲宗也。【史記·孔子世家】孔子以布衣傳十餘世,學者宗之。 又姓。 又叶則郞切,音臧。【史記·司馬遷自敘】蠲除肉𠛬,開通關梁。廣恩施博,厥稱太宗。 【說文】从宀从示。【徐曰】宗廟,神祇所居。示,古祇字。
考證:〔【周禮·春官·大宗伯】諸侯朝於天子,春見曰朝,夏見曰宗。〕 謹照原文諸侯朝於天子改爲賓禮親邦國。
宗的字源字形

字源字形

宗
宗的词语 更多
宗的成语 更多
宗的组词 更多
宗的造句 更多
宗的谜语 更多
宗的歇后语 更多
宗(zōng)同音字 更多
宗(宀)同部首字 更多
宗(8)同笔画字 更多